Tag: Poly Design

PolyDamage for 3Ds Max

Download PolyDamage for 3Ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

PolyDamage for 3Ds Max PolyDamage for 3Ds Max là một công cụ để nhanh chóng thêm sự phá huỷ và không hoàn hảo cho các mô hình. Không có gì là hoàn...
PolyCloth ClothBrush for 3dsMax

Download PolyCloth ClothBrush for 3dsMax – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

PolyCloth ClothBrush for 3dsMax PolyCloth ClothBrush for 3dsMax là một ứng dụng tuyệt vời có thể được sử dụng để thiết kế các loại vải thực tế với cách phát hành và...