Tag: KM-3D

Smooth Boolean

Download Smooth Boolean for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Smooth Boolean for 3ds Max SmoothBoolean for 3ds Max là một plugin 3ds Max để tạo chuyển tiếp mượt mà giữa các mắt lưới ProBoolean. Không cần phải mất hàng giờ để...
Weight Pro

Download Weight Pro for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Weight Pro for 3ds Max Weight Pro for 3ds Max là một plugin c ++ 3ds Max để tăng trọng số công cụ sửa đổi Da tự động, nhanh chóng và mượt...